بهمئی ها در فارسنامه ناصری

منطقه ی کُهْگيلويه با مساحتی نزديک به 15500 کيلومتر مربع در جنوب ايران و ميان رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. کهگيلويه منطقه ی کوهستانی است که از شرق با سرزمين تُرکهای قشقايي در استان فارس ، از شمال غرب و غرب با سرزمين بختياری و استانهای اصفهان و خوزستان و از جنوب با شهرستان ديلم در استان بوشهر(که خود زمانی جزء فرمانداری کل کهگيلويه بود) همسايه است. ادامه‌ی خواندن

بهمئي ها در سفرنامه لايارد

لايارد در سفرنامه اش اوضاع سياسي، اقتصادي، نظامي، اداري و اجتماعي و همچنين سيستم و نظام مالياتي كشور، رابطه مردم با حكومت قاجار و فشار بي رويه حكام دولتي بر سكنه محلي، وضعيت معيشتي مردم، آداب و روسوم و سنن محلي و سنتي و حتي عقايد مذهبي و باورهاي ملي را در ميان بخشي از مردم كشورمان ايران با ظرافت و دقت خاصي بيان ميكند. ادامه‌ی خواندن

بهمئی ها و حکومت زند

از آنجايي كه حكومت زنديه خود زيرمجموعه تبار لر بوده اند و با كمك و همراهي طوايف لر، حاكم ايران گرديدند، مناسبات گسترده ايي با لر تباران برقرار كرده بودند. انتخاب شيراز به پايتختي سلسله زند هم مزيد بر علت شد و اين ارتباط را ميان آن دو قوي تر نمود. در اين ميان طبيعي بود رقابت ها و حتي درگيريهايي صورت پذيرد. چنانچه تاريخ نشان داده  قوم لر بيشتر از جانب همين اختلاف ها و رقابت هاي دروني ضربه خورده است. ادامه‌ی خواندن