زبان لری

زبان نه تنها وسیله ارتباط بین اعضای یک جامعه است بلکه یکی از مهمترین عوامل شناخت قومی نیز می باشد. از همین رو زبان بعنوان عامل عمده ای در تقسیم بندی های گروههای قومی دخالت دارد. به طور کلی زبانهای رايج در بين مردم ايران به سه گروه می توان تقسيم کرد که عبارتند از:1. شعبه آريايي 2. شعبه سامی 3.شعبه آلتايي ادامه‌ی خواندن

نژاد قوم لر

برخی از پژوهشگران غربی در اواخر قرن 19 به جمع آوری اطلاعات انسانشناسی جسمی يعنی اندازه گيری جمجمه و ديگر مشخصات ظاهری بدنی در بين ايرانيان و ديگر اقوام پرداختند. برای مثال دانيلو پزشک سفارت روسيه در ايران نام برد که 5 سال در کشور ما اقامت داشت، او درباره لرها می نويسد: تا آنجايي که مي توان از مشاهده تعداد کمی از افراد لر قضاوت کرد، نوع خصوصيات جسمانی مي رساند که لرها در خالص ترين قبايل ايرانی مي باشند. ادامه‌ی خواندن

معنی واژه لر

بررسيهای زبانشناسی و فرهنگی نشان دهنده پيوستگی قوم لر با ديگر اقوام ايرانی و به ويژه شعبه فارسی است. قوم لر در زمانهای دور دارای نام يا نامهای ديگری بوده که با گذشت زمان نام قديمی جای خود را به نام جديدتر داده تا اينکه سرانجام واژه لر جايگزين ديگر نامها گرديده است. ادامه‌ی خواندن

پراکندگی قوم لر

قبل از آنکه برخی اقوام آریایی کوچ معروف خود را به سوی فلات ایران آغاز کنند، کهن ترين مردم ساکن ایران که صاحب خط بوده و از خود نام و نشانی به جا گذاشته اند همانا عيلامی ها هستند. محدوده عیلام شامل تمام استان خوزستان و کهگيلويه، بخشهای جنوبی استان لرستان و همچنين قسمتهايي از ايلام، بختياری، بوشهر و فارس امروزی بوده است. ادامه‌ی خواندن