نژاد قوم لر

برخی از پژوهشگران غربی در اواخر قرن ۱۹ به جمع آوری اطلاعات انسانشناسی جسمی یعنی اندازه گیری جمجمه و دیگر مشخصات ظاهری بدنی در بین ایرانیان و دیگر اقوام پرداختند. برای مثال دانیلو پزشک سفارت روسیه در ایران نام برد که ۵ سال در کشور ما اقامت داشت، او درباره لرها می نویسد: تا آنجایی که می توان از مشاهده تعداد کمی از افراد لر قضاوت کرد، نوع خصوصیات جسمانی می رساند که لرها در خالص ترین قبایل ایرانی می باشند. ادامه‌ی خواندن