لرهای بختیاری در سفرنامه داگلاس

لرها پس از سلسله اتابکان لر بزرگ و لر کوچک، هرچند یکپارچگی سابق را بازنیافتند امّا در تحولات جاری همیشه حرفی برای گفتن داشته‌اند به‌ویژه بختیاری‌ها که از دوره صفویه ببعد همواره یک پای سیاست کشور و بعضاً مدعی تاج و تخت نیز بودند. نقش بختیاری در عرصه سیاست کلان کشور، پس از تشکیل ایلخانی متحد در زمان حسینقلی خان زراسوند دورکی، جانی دوباره گرفت به‌گونه‌ای که نمود بارز آن را می‌توان در ایفای نقش برجسته آنان در جنبش مشروطیت و فتح تهران مشاهده کرد. ادامه‌ی گفتار