تاریخ طایفه علاءالدینی

همانگونه که در پست تاریخ ایل بهمئی ذکر شد پیران و بزرگان بیان می‌دارند بهمئی یک ایل اصیل با منشاء نژادی واحد مبتنی بر روابط خویشاوندی پدرتباری است. وجود جد مشترک، مبنایی بود که بهمئی‌ها عموماً سخت بدان باورمند بودند و خود را فرزندان نیای مشترکی بنام «بهمن» می‌دانستند. ادامه‌ی گفتار

طوایف ایل بهمئی

ایل بهمئی یک مجموعه پدر تبار است و در نهایت از نظر نسب شناسی به یک نیای مشترک می رسد. از آنجایی که با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت، ایل بهمئی دارای طوایف گوناگونی گردیده است ما در این مجال سعی خواهیم کرد شناخت صحیحی از طوایف ایل بهمئی به دست آوریم. ادامه‌ی گفتار