ساختار سیاسی ایل بختیاری

در ادامه‌ی گفتار پیشین و جایگاه والای نظام سیاسی و اهمیّت سیستم رهبری و فرماندهی لرتباران برای شناخت از هویت و اصالت‌ها، در مجال حاضر به ساختار سیاسی ایل بختیاری پرداخته می‌شود که در کنار کهگیلویه و ممسنی یکی از وارثان سلسله پادشاهی محلی شاهان لر (اتابکان) و بلکه بزرگترین آنها بلحاظ جمعیت بوده است. ادامه‌ی گفتار

ساختار اجتماعی ایل بختیاری

در ادامه‌ی دو گفتار پیشین، و اهمیت بالای نظام ساختی لرتباران برای شناخت هویت و اصالت‌ها، در مجال حاضر به سازمان اجتماعی بزرگ ایل بختیاری پرداخته می‌شود که هشت رده‌ی ایل، شاخه، باب، طایفه، تیره، تش، اولاد و خانوار را در بر می‌گیرد. ادامه‌ی گفتار

سرزمین ایل بختیاری

در کتاب «عشایر مرکزی ایران» آمده است بخش وسیعی از غرب و مرکز ایران قلمرو لرهایی است که از حدود نیمه قرن ششم هجری در آن نواحی به قدرت رسیده و حکومتی تشکیل دادند که در تاریخ ایران به نام «اتابکان لرستان» مشهور است. ادامه‌ی گفتار