قلعه خان‌نشین در ایل بهمئی

علاوه بر بهون، قلعه خان‌نشین نیز یکی دیگر از انواع مسکن در گذشته‌ی ایل می‌باشد که در پست مسکن در ایل بهمئی وعده داده شده بود تا در چارچوب گفتاری مستقل بدان پرداخته گردد. در همین راستا دکتر الویا رسترپو همسر زنده‌یاد دکتر نادر افشار نادری، انواع مسکن در میان بهمئی‌ها را بشرح زیر عنوان کرده‌اند: ادامه‌ی گفتار