پراکندگی قوم لر

قبل از آنکه برخی اقوام آریایی کوچ معروف خود را به سوی فلات ایران آغاز کنند، کهن ترين مردم ساکن ایران که صاحب خط بوده و از خود نام و نشانی به جا گذاشته اند همانا عيلامی ها هستند. محدوده عیلام شامل تمام استان خوزستان و کهگيلويه، بخشهای جنوبی استان لرستان و همچنين قسمتهايي از ايلام، بختياری، بوشهر و فارس امروزی بوده است. ادامه‌ی خواندن