زبان لری

زبان نه تنها وسیله ارتباط بین اعضای یک جامعه است بلکه یکی از مهمترین عوامل شناخت قومی نیز می باشد. از همین رو زبان بعنوان عامل عمده ای در تقسیم بندی های گروههای قومی دخالت دارد. به طور کلی زبانهای رایج در بین مردم ایران به سه گروه می توان تقسیم کرد که عبارتند از:۱٫ شعبه آریایی ۲٫ شعبه سامی ۳٫شعبه آلتایی ادامه‌ی گفتار