زبان لری

زبان نه تنها وسیله ارتباط بین اعضای یک جامعه است بلکه یکی از مهمترین عوامل شناخت قومی نیز می باشد. از همین رو زبان بعنوان عامل عمده ای در تقسیم بندی های گروههای قومی دخالت دارد. به طور کلی زبانهای رايج در بين مردم ايران به سه گروه می توان تقسيم کرد که عبارتند از:1. شعبه آريايي 2. شعبه سامی 3.شعبه آلتايي ادامه‌ی خواندن