و امّا برنو

در زماني كه اسلحه موجود در دست عشاير عمدتاً تفنگ اِنفيلد انگليسي و موسين ناگانت روسي بود، تفنگي پا به ميدان نبرد گذاشت كه از لحاظ كارايي و عملكرد، حقيقتاً يك سر و گردن از رقبايش بالاتر بود. ادامه‌ی خواندن