حجم خانوار در دشمن زیاری در دهه چهل خورشیدی

هوشنگ کشاورز یکی از پژوهشگرانی که دکتر نادر افشار نادری را در تیم پروژهشی گروه عشایری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سفر مطالعاتی به کهگیلویه همراهی می‌کرد درباره مسائل جمعیتی دشمن زیاری می‌نویسد: تعداد کل جمعیت ایل دشمن ‌زیاری [در دهه چهل خورشیدی یعنی بیش از پنجاه سال قبل] حدود ١٨٤۰ خانوار است؛ متوسط خانوار در ایل مذکور رقمی معادل ۵/۵ دارد بنابراین جمعیت این ایل ۱۰۱۲۰ نفر است که به شرح زیر بین دو تیره الیاسی و باوردیناری، طایفه سادات دشمن‌ زیاری و طایفه نویی ساکن دشمن ‌زیاری توزیع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *