تفنگ ور بده ای گوو

تفنگ ور بده ای گوو: شعری از ابوالقاسم خورشیدی درباره بازگشت به اصالتهای ایل بهمئی

تفنگ ور بده ای گوو

شعر زیبای تفنگ ور بده ای گوو اثر ابوالقاسم خورشیدی از فرزندان هنرمند بهمئی که دید و رویکردی اصلاح طلبانه به برخی مسائل و مشکلات جوامع عشایری دارد. گویی شاعر تلاش دارد تا با نگاهی دوباره و تأکید بر اصالتها پای در راه همبستگی طوایف بر دارد. چنانکه شالوده و قانون اساسی در فرهنگ ایل بهمئی و خروجی مهّم آن، همان تعادل در رابطه با طبیعت و همچنین همیاری و همکاری متقابلی بود که بهمئی ها خود بدان گووگری می گفتند، بوده است. این همیاری و همکاری، به واقع نیاز اصلی انسان مُدرن و حلقه ضعیف شده در فرهنگ و خانواده امروز ما است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.